Preguntes freqüents

He de tenir el vehicle assegurat si no l'utilitzo?

, Sí, al menys la garantia de responsabilitat civil, un vehicle encara que no circuli pot causar danys a tercers, un incendi per ex.la garantia de responsabilitat civil, un vehicle encara que no circuli pot causar danys a tercers, un incendi per exemple.

És obligatori portar l'assegurança al vehicle?

No, policia i autoritats poden comprovar de forma telemàtica si el vehicle està assegurat. Si que es aconsellable que disposis del telèfon d’assistència per si et cal una grua. Si no poguessin fer la consulta al fitxer telemàtic disposaries de 5 dies per presentar el rebut a la comissaria.

Cal incloure un conductor ocasional a l'assegurança?

, si el conductor ocasional implica una tarifa més cara. Habitualment els menors de 25 anys i els conductors novells.

Com he de cancel·lar una assegurança?

S’ha de notificar per escrit a la companyia asseguradora 30 dies abans del venciment.

De quin termini disposo per pagar l'assegurança?

Un cop vençuda l’assegurança es disposa de 30 dies per liquidar el rebut, durant aquest període no poden multar-te però en cas de sinistre la companyia no està obligada a fer-se’n càrrec. La cobertura torna a activar-se passades 24 hores des del pagament de la prima

És obligatori contractar una assegurança de vida si demano una hipoteca?

No, per llei l’única assegurança obligatòria és la que dóna cobertura a la pròpia vivenda, habitualment la garantia d’incendis.

Si que és aconsellable per fer front al capital pendent d’amortizar cas de defunció del titular evitant així deixar càrregues als hereus. NO és obligatori contractar l’assegurança amb l’entitat hipotecària, només cal entregar un certificat on es designi com a beneficiària.

Què fer si col·lisiono amb una animal cinegètic (porc senglar...)?

S’ha de trucar sempre a les autoritats pertinents en el moment de l’accident perquè emetin l’atestat corresponent. Sense aquest atestat la companyia no es farà càrrec dels danys causats. Has de tenir la garantia contractada.

És obligatori assegurar els gossos?

S’ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil si és un gos de raça potencialment perillosa: Akita Inu, Dòberman, Dog, Pit Bull Terrier, American Staffordshire, Rottweiler … Si disposes d’una assegurança de llar habitualment tindràs inclosa la responsabilitat civil per la tinença de mascotes sempre i quan no siguin les races anteriorment descrites.

Pressupost

La comunicación enviada quedará incorporada a un fichero del que es responsable PREVICAT 2000 SCCL. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) , la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD), sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, y, en su caso, la limitación y cancelación, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales en Ctra. Vic, 11-13 Bajos 08241, MANRESA o mediante el envío de un correo electrónico a previcat@previcat2000.com¿Te llamamos?